Online registreren filmwerken &
claimen autersrechterlijke vergoedingen
Meer lezen

Privacyverklaring

Stichting Servicebureau Filmrechten (SBF), Oostenburgervoorstraat 94-96, 1018 MR Amsterdam, +31(0)20 6765 088, www.sbfonline.nl,

handelend namens de collectieve beheersorganisaties StOPnl, SEKAM en SEKAM Video*,
gebruikmakend van het systeem FReD, via www.sbfonline.org,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zorgvuldigheid en controle
SBF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. SBF behandelt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. In dit kader is SBF niet wettelijk verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, maar kiest vrijwillig voor externe begeleiding van, en controle door, een onafhankelijke deskundige.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SBF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam
 • adres
 • functie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sbfonline.nl, of middels een brief naar het postadres zoals in deze verklaring genoemd. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
SBF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • u te registreren als rechthebbende;
 • om u te identificeren als bevoegd persoon en ons zodoende te verzekeren betalingen te doen aan de rechthebbenden;
 • het afhandelen van betalingen;
 • u te informeren over de uitvoer of wijziging van onze diensten;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Geautomatiseerde besluitvorming
SBF neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een medewerker van SBF.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SBF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SBF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
SBF verstrekt gegevens aan derden als deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Agicoa te Geneve (Zwitserland): naam van de regisseur (Director), naam van de acteurs (Actors).

Stichting Videma te Noordeloos: naam van de producent.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SBF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SBF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sbfonline.nl, of middels een brief naar het postadres zoals in deze verklaring genoemd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (de zogenaamde ‘Machine Readable Zone’, MRZ), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Na verwerking van de relevante gegevens vernietigen wij de kopie van uw identiteitsbewijs.

SBF wijst u er op, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact
Heeft u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, zijn er aanwijzingen van misbruik, of wilt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met SBF via info@sbfonline.nl, of u stuurt een brief naar SBF, tav. de directie, Oostenburgervoorstraat 94-96, 1018 MR Amsterdam.

Wijzigingen
Deze verklaring is het laatst bijgewerkt op 01 oktober 2020. Op onze website sbfonline.nl vind u altijd de meest recente versie.

*: www.stop-nl.nl, www.sekam.org, www.sekamvideo.org